Manila Masters
Ruben José
  • K3nshin
  • Equipa Atual TROPA SUPREMA ESPORTS EVO
  • Idade
  • Ingame Role Lurker

Bio